transparenttransparent

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.wood-it.be. Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door Wood-it.be Bvba, G. Keyenlaan 22, 1160 Brussel. Door gebruik van deze website aanvaardt U die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe na te leven. Wood-it.be kan, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. Wood-it.be gaat alsdus geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden. Zij garandeert evenmin de correctheid van de informatie die op haar site voorkomt of via die website wordt aangeboden. Wood-it.be heeft het recht de informatie op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen.

Hyperlinks
Indien via de Wood-it.be site links tot stand worden gebracht met andere sites -rechtsreeks of via zoekmotoren of via een gids- is Wood-it.be niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. Wood-it.be heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Eenieder die gebruikt maakt van deze gidsen dient er zich bewust van te zijn dat internet informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat Wood-it.be geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijk onwettelijke, onrechtmatige of schadelijke informatie die via internet wordt verspreid Wood-it.be kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op haar site.

Intellectuele rechten
Wood-it.be besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van haar website. De teksten, tekeningen, foto's, films, lay-out, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en alle andere bestanddelen -van welke aard ook- van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van Wood-it.be of van derden. Het gebruik, kopiëren, vertalen, bewerken, wijzigingen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het desbetreffende intellectuele recht is bekomen. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. De gebruikers van de site verbinden er zich uitdrukkelijk en integraal toe de intellectuele rechten van Wood-it.be en van derden te eerbiedigen. Wood-it.be behoudt zich het recht voor naar eigen goedvinden op te treden en alle maatregelen te nemen die zij geschikt acht om inbreuken op haar intellectuele rechten of deze van derden te verhinderen of te stoppen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid n.a.v. die initiatieven om welke reden ook, ten laste kan worden gelegd. Indien u meent dat een werk waarop u auteursrechten heeft, op de Wood-it.be site of een website of nieuwsgroep gehost door Wood-it.be werd gekopieerd, of dat uw intellectuele of andere rechten in dat kader werden geschonden, stuur dan een mail naar info@wood-it.be met de vermelding van:

  1. Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en hoedanigheid
  2. Een precieze identificatie van het werk of de rechten die, naar uw mening, werden geschonden
  3. De precieze plaats waar het materiaal dat, gebeurlijk via een hyperlink, een inbreuk op uw rechten zou plegen zich bevindt
  4. De vermelding dat u alle, gebeurlijke verantwoordelijkheid ten laste neemt voor het feit dat Wood-it.be op uw verzoek het materiaal zal verwijderen of ontoegankelijk zal maken en dat U er zich toe verbindt Wood-it.be te vrijwaren m.b.t. eventuele vorderingen die op grond hiervan tegen Wood-it.be zouden worden ingesteld.
  5. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
    Ieder geschil met betrekking tot de Wood-it.be site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de Brusselse rechtbanken uitsluitend bevoegd.

WOOD-IT.BE  

WOOD-IT.BE BVBA G. KEYENLAAN 22 1160 BRUSSEL - Sitemap - Disclaimer - Contact: info@wood-it.be

PERSBERICHTEN
ARTIKELS
TWEEDEHANDSE HOUTBEWERKINGSMACHINES
GIDS VAN SCHRIJNWERKERS & INTERIEURBOUWERS
GIDS VAN PRODUCTEN & LEVERANCIERS
TE BEZOEKEN WEBSITES
TECHNISCH WOORDENBOEK NL/FR
VACATURES
DISCLAIMER
SITEMAP